Hur påverkas Sverige när vi blir fossilfria?

Sammandrag

Projektet 20-Fifty har drivits för att försöka få svar på frågorna ”Kan Sverige nå sina klimatpolitiska mål avseende koldioxidminskningar i transportsektorn, och vilka tekniska vägval finns i så fall?” och ”Vilka effekter får dessa vägval på svensk ekonomi?”.

De viktigaste projektresultaten är:

  • Det går att nå de ambitiösa svenska klimatmålen.
  • Effekterna blir positiva för svensk ekonomi.
  • För att kunna nå målen krävs en omedelbar omställning av svensk fordonsflotta mot mer elektricitet och en omedelbar uppskalning av användning av biobränsle, främst i form av drop in-bränslen.

Projektet har studerat olika scenarier för det svenska transportsystemet fram till och med 2050. Varje scenario har analyserats i termer av kostnader och nyttor för såväl det svenska samhället, både avseende makroekonomi och miljöpåverkan, och för de enskilda fordonsägarna.

Modellerna

Projektresultaten baseras på två modeller från Cambridge Econometrics:

Dels en fordonsmodell där svensk fordonspark modelleras med hjälp av historisk statistik över fordonsflottan och snittlivslängd för fordon tillsammans med antaganden om i vilken takt nya tekniker, drivlinor och bränslen tas upp på den svenska marknaden.

Dels en ekonometrisk modell där förändringarna i fordonspark, infrastruktur och energianvändning integreras i en input-output-modell som täcker hela den svenska ekonomin (se mer under Modeller). Underliggande för modelleringen och scenarierna finns ett antal generella antaganden om energi- och transportsystem, prisnivåer och liknande (se mer under Generella antaganden).

Scenarierna

I flikarna på denna sida finns resultat från några utvalda scenarier som vi kört i projektet. Samtliga scenarier når det av Sveriges Riksdag uppsatta målet att minska koldioxidutsläppen från inhemska transporter med 70% till år 2030 (från 2010 års nivå). För scenarierna visas dels vilken nivå av elektrifiering som krävs, dels effekterna på koldioxidutsläppen från vägtrafiken och dels några utvalda makroekonomiska indikatorer.

BasscenarioDetta scenario har en biobränsleinblandning som bygger på regeringens föreslagna ”bränslebyte”, inklusive ambitionsnivån 40% år 2030. Därtill har vi skalat upp andel laddbara fordon i nyförsäljningen, så mycket som behövs för att nå 2030-målet.

Variant – mer biobränsleDetta scenario bygger på en kraftigare uppskalning av biobränsle än ”bränslebytet”. Redan år 2040 antas inblandningen vara 100%. Därtill har vi skalat upp andel laddbara fordon i nyförsäljningen, så mycket som behövs för att nå 2030-målet.

Variant – mindre biobränsleI detta scenario hålls biobränsleinblandningen konstant på 2021 års nivå (enligt ”bränslebytet”). Därtill har vi skalat andel laddbara fordon i nyförsäljningen, så mycket som behövs för att nå 2030-målet.

Två tredjedels-variant. Om det räcker med att 2/3 av 70%-målet nås m h a fordonsteknik och bränslen (enligt FFF-utredningens antagande att 1/3 av lösningen kommer att vara större samhälleliga och beteendemässiga förändringar, som skiftar transporter från motordriven vägtrafik) visar detta scenario vad som krävs i form av elektrifiering av fordonsflottan för (1) biobränslenivåer i enlighet med ”bränslebytet” och för (2) biobränslenivåer konstant på 2021 års nivå.

Jämförelse elektrifieringsgrad. Här jämförs den nödvändiga elektrifieringsgraden för olika typer av fordon för de olika scenarierna.

Hela rapporten finns länkad här.